Obowiązki pracodawcy w związku z pandemią

Pandemia SARS- coV-2 spowodowała wiele zmian w każdym aspekcie życia. Powszechna stała się praca zdalna, która niebawem doczeka się normalizacji ustawowej. Jednak po pewnym czasie „szaleństwa” covidowego ludzie oczekują normalności, w pracy, domu i życiu towarzyskim. Pracownicy wracają do biur, w związku z tym na pracodawcy ciążą pewne obowiązki wynikające z konieczności zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Część z nich wynika z regulacji prawnych, z rozporządzeń wynika wprost, że w zakładach pracy obowiązuje nakaz noszenie maseczek, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba.

Prawodawca pozostawia jednak pracodawcy pewną dozę swobody, umożliwiając zniesienie tego nakazu w obrębie firmy. Bezwzględnie pracownik powinien zakrywać usta w trakcie obsługi interesariusza. Pracodawca zobowiązany jest jednak do odpowiedniego zorganizowania miejsca pracy, stanowiska powinny być rozmieszczone w odległości co najmniej 1,5 metra a pracownicy powinni mieć dostęp do rękawiczek lub środków dezynfekcji rąk. Dążąc do zwiększenia bezpieczeństwa pracy pracodawca z własnej inicjatywy powinien pouczać pracowników o konieczności zachowania odległości między sobą  podczas korzystania z przestrzeni wspólnych oraz o konieczności wietrzenia pomieszczeń biurowych. Pracownicy powinni dbać o czystość stanowiska pracy np. poprzez dezynfekcję powierzchni dotykowych.

Biorąc pod uwagę warunki lokalowe, pracodawca może wydzielić odpowiednie strefy, do których będą mieli dostęp klienci z zewnątrz, ograniczając tym samym obecność osób trzecich w zakładzie pracy.  Pracodawca powinien wdrożyć określone zasady postępowania w przypadku wystąpienia epizodu choroby w zakładzie, w zależności od ilości pracowników może np. zadecydować o konieczności ozonowania pomieszczeń czy przyznania prawa do kwarantanny dodatkowej.

Jest to o tyle istotne, że pracownik u którego wystąpiły objawy chorobowe nie może obawiać się zgłoszenia tego pracodawcy, nie może czuć się piętnowany czy dyskryminowany przez to, że zachorował i spowodował wywołał obowiązek kwarantanny dla innych pracowników. W takich okolicznościach reguły postępowania powinny być jasne i stosowane wobec wszystkich pracowników w sposób podobny.

Related Posts

Leave a Reply